صفحه اصلي
سوابق شغلی
  تحصيلات
  سوابق  
  مقالات  
  تماس
   

فعالیت درواحدهای صف و ستادی سازمان کشاورزی و دامپروری بنیاد مستضعفان به شرح زیر:

 1. کارشناس ومدیر تغذیه شرکت تلیسه نمونه(18/8/70 لغایت 16/4/76)

 2. مدیر تولید شرکت تلیسه نمونه(16/4/76 لغایت تیر ماه77)

 3. رئیس هیئت مدیره شرکت دشت آذرنگین (29/8/81لغایت 18/4/84)

 4. نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تلیسه نمونه(18/4/84 لغایت 31/6/85)

 5. نایب رئیس هیئت مدیره شرکت شیرو دام بنیاد (31/6/85 لغایت  ادامه دارد)

 6. مدیر دفتر آموزش و پژوهش سازمان کشاورزی و دامپروری بنیاد مستضعفان (1377 ادامه دارد) www.irmf.ir

 7. عضو کمیته فنی دامپروری سازمان کشاورزی و دامپروری بنیاد مستضعفان (1377 ادامه دارد) www.irmf.ir

 8. عضو کمیته تهیه نرم افزار مدیریتی گاوداری(1373تا کنون) و کشاورزی(زراعت و باغبانی) 1387 ادامه دارد

 9. عضو کمیته استقرار سیستم مدیریت کیفیت در رشته فعالیت گاوداری صنعتی (از بهار 86 تاکنون)

 10. ممیز پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو9001:2000 در گاوداریهای صنعتی (اردیبهشت 87 ادامه دارد)

 11. عضو کمیته استقرار سیستم مدیریت کیفیت در رشته فعالیت کشاورزی(زراعت و باغبانی) از تابستان 87 تا کنون

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
Power by: Kamdin Ghani 2008